پالت رنگ آبی در ترکیب با رنگ های دیگر

طراحی

رنگ آبی، رنگی سرد بوده و موجب آرامش در فرد می شود. در زیر چند نمونه پالت رنگ آبی در ترکیب با رنگ های دیگر وجود دارد که می توانید از آن ها ایده بگیرید.

پالت رنگ آبی  پالت رنگ آبی  

پالت رنگ آبی پالت رنگ آبی

پالت رنگ آبی 

 

 

پالت رنگ آبی پالت رنگ آبی

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه