ضرایب رشته علوم و مهندسی شیلات در کنکور کارشناسی ارشد

طراحی
رشته علوم و مهندسی شیلات یکی از رشته‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. این رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۴ گرایش می‌باشد که ضرایب متفاوتی دارند. این گرایش های شامل تکثیر و پرورش آبزیان، فرآوری محصولات شیلاتی، بوم شناسی آبزیان، صید و بهره برداری آبزیان می باشد.

تکثیر و پرورش آبزیان

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   ماهی شناسی:۲   تکثیر و پرورش ماهی:۳    اصول تکثیر و پرورش ماهی:۳   تکثیر و پرورش آبزیان:۲  اصول تغذیه آبزیان:۲    هیدروبیولوژی عمومی:۲

مهم‌ترین درس: تکثیر و پرورش ماهی

 فرآوری محصولات شیلاتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   ماهی شناسی:۲    اصول تکثیر و پرورش ماهی:۲   شیمی فرارده های شیلاتی: ۳          اصول فرآروری محصولات شیلاتی:۳           میکروبیولوژی  فرآورده های شیلاتی:۲

مهم‌ترین درس: شیمی فرارده های شیلاتی،  اصول فرآروری محصولات شیلاتی

بوم شناسی آبزیان

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   ماهی شناسی:۲    اکولوژی دریاها:۳    لیمنولوژی:۳    اصول تکثیر و پرورش ماهی:۲    پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان:۲

مهم‌ترین درس: اکولوژی دریاها،  لیمنولوژی

 فرآوری محصولات شیلاتی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ماهی شناسی:۲     اکولوژی دریاها:۲     پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان:۳     اصول روش‌های صید آبزیان:۳    شناسایی آلات و ادوات سید:۲

مهم‌ترین درس: پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان،  اصول روش‌های صید آبزیان


دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه