ضرایب مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی در کنکور کارشناسی ارشد

طراحی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی یکی از رشته‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.این رشته تحصیلی دارای ۲ رشته و ۴ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. ضرایب گرایش ها در هر رشته باهم یکسان می‌باشد و تنها تفاوت در ضرایب رشته‌ها می باشد. در ادامه به بررسی ضرایب رشته‌های مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک ومدیریت منابع خاک می پردازیم.

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک(هردو گرایش)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱  شیمی و حاصل خیزی خاک:۲    فیزیک و حفاظت خاک:۲  بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک:۲   پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی:۱       فرسایش و حفاظت خاک:۱

مهم‌ترین درس: شیمی و حاصل خیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

مدیریت منابع خاک(هردو گرایش)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۱  شیمی و حاصل خیزی خاک:۲    فیزیک و حفاظت خاک:۲  بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک:۱   پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی:۲           فرسایش و حفاظت خاک:۱

مهم‌ترین درس: شیمی و حاصل خیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک،  پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه