ضرایب مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در کنکور کارشناسی ارشد

طراحی
مجموعه هنرهای تصویری و طراحی زیر مجموعه گروه هنر می باشد. این مجموعه دارای ۸ رشته می‌باشد که رشته‌های هنر های رایانه ای و باستان سنجی مجموعاً دارای ۵ گرایش نیز می باشند.
در ادامه به بررسی ضرایب دروس این مجموعه در کنکور کارشناسی ارشد خواهیم پرداخت.

تصویر متحرک

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲       فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان:۲      نقد هنری و ادبی:۱       مبانی نظری عکاسی:۱     پروژه عملی تصویر متحرک:۴   
مهم‌ترین درس: پروژه عملی تصویر متحرک

ارتباط تصویری

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲       فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان:۲      نقد هنری و ادبی:۱       مبانی نظری عکاسی:۱      پروژه عملی ارتباط تصویری:۴   
مهم‌ترین درس: پروژه عملی ارتباط تصویری

تصویر سازی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۲      فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان:۲      نقد هنری و ادبی:۱              پروژه عملی تصویر سازی:۴
مهم‌ترین درس: پروژه عملی تصویر سازی

نقاشی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲       فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان:۲      نقد هنری و ادبی:۱      پروژه عملی نقاشی:۴
مهم‌ترین درس:پروژه عملی نقاشی

عکاسی

ضرایب:
زبان عمومی و تخصصی:۲       فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان:۲     مبانی نظری عکاسی:۳     فن شناسی عکاسی: ۳  
مهم‌ترین درس: فن شناسی عکاسی، مبانی نظری عکاسی

مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲       فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان:۲       مبانی نظری مرمت:۴   آسیب‌شناسی و فن شناسی آثار: ۳      
مهم‌ترین درس:  مبانی نظری مرمت

هنر های رایانه ای(طراحی شبیه ساز هوشمند/تولید بازی‌های رایانه ای/هنرهای چند رسانه ای)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲       فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان: ۲     نقد هنری و ادبی:۱       مبانی نظری عکاسی: ۱    مبانی رایانه:۳    
مهم‌ترین درس: مبانی رایانه

باستان سنجی(آثار و مواد معدنی/آثار و مواد آلی)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۲      فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان:۲      مبانی نظری مرمت:۴   آسیب‌شناسی و فن شناسی آثار:۳       
مهم‌ترین درس: مبانی نظری مرمت

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه