هم جارو کنید و هم بازی کنید!

طراحی

کارهای رومزه را تبدیل به بازی کنید. با استفاده از جارو می توانید بازی زیر را طراحی کنید و به کودکتان یاد دهید که به سمت هدف برود و در نهایت بتواندقلب ها را در یک جا جمع کند.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه