آموزش جمع ریاضی به کودکان با استفاده از بازی و کاردستی

طراحی

با استفاده از مقوا و ماژیک وسیله بسازید که کمک می کند کودک به راحتی بتواند اعداد را باهم جمع بزنید و مفهوم آن را درک کند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه