آموزش احساسات به کودکان با استفاده از کاردستی

طراحی

با استفاده از مقوا کاردستی بسازید و به کودکان حس هایی چون شادی، غم، عصبانیت را بیاموزید.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه