ضرایب مجموعه علوم زمین در کنکور کارشناسی ارشد

طراحی
مجموعه علوم زمین شناسی از سری رشته‌های گروه علوم پایه بوده و دارای ۱۱ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.پترولوژی، زمین شناسی اقتصادی، زمین ساخت، آب زمین شناسی، چینه نگاری و دیرینه شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شیمی، سنجش از دور زمین شناختی از جمله گرایش های کارشناسی ارشد زمین شناسی می باشد.

پترولوژی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲       زمین شناسی ایران:۱       ژئوشیمی:۱    سنگ شناسی:۳               زمین شناسی ساختاری:۱   چینه شناسی:۱     زمین شناسی اقتصادی:۱   
مهم‌ترین درس: سنگ شناسی

زمین شناسی اقتصادی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     زمین شناسی ایران:۱      زمین شناسی نفت:   ژئوشیمی:۱    سنگ شناسی:۱         زمین شناسی ساختاری:۱     زمین شناسی اقتصادی: ۳   زمین شناسی زیست محیطی:۱

مهم‌ترین درس:زمین شناسی اقتصادی

زمین ساخت

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     رسوب شناسی و پتولوژی سنگ های رسوبی:۱    آب‌های زیر زمینی:   زمین شناسی ایران:۱      زمین شناسی نفت:   ژئوشیمی:    سنگ شناسی:۱       زمین شناسی مهندسی:۱         زمین شناسی ساختاری:۳   چینه شناسی:۱     

مهم‌ترین درس: زمین شناسی ساختاری

آب زمین شناسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     رسوب شناسی و پتولوژی سنگ های رسوبی:۱    آب‌های زیر زمینی:۳   زمین شناسی ایران: ۱   زمین شناسی مهندسی:۱         زمین شناسی ساختاری:۱  زمین شناسی زیست محیطی:۱

مهم‌ترین درس:آب‌های زیر زمینی

چینه نگاری و دیرینه شناسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     رسوب شناسی و پتولوژی سنگ های رسوبی:۱      زمین شناسی ایران:۱      زمین شناسی نفت:۱   دیرینه شناسی:۲     زمین شناسی مهندسی:         زمین شناسی ساختاری:۱   چینه شناسی:۲    

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی،  دیرینه شناسی،  چینه شناسی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     رسوب شناسی و پتولوژی سنگ های رسوبی:۳     زمین شناسی ایران: ۱     زمین شناسی نفت:۱       سنگ شناسی:۱         زمین شناسی ساختاری:۱   چینه شناسی:۱    

مهم‌ترین درس: رسوب شناسی و پتولوژی سنگ های رسوبی

زمین شناسی نفت

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     رسوب شناسی و پتولوژی سنگ های رسوبی۱:   زمین شناسی ایران:۱      زمین شناسی نفت:۳     زمین شناسی ساختاری:۱   چینه شناسی:۱     :    زمین شناسی زیست محیطی:۱

مهم‌ترین درس:زمین شناسی نفت

زمین شناسی مهندسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲       آب‌های زیر زمینی:۱   زمین شناسی ایران: ۱      سنگ شناسی:۱    زمین شناسی مهندسی:۳         زمین شناسی ساختاری:۱      زمین شناسی زیست محیطی:۱

مهم‌ترین درس:زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی زیست محیطی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۲    رسوب شناسی و پتولوژی سنگ های رسوبی: ۱   آب‌های زیر زمینی:۱   ژئوشیمی: ۲      دیرینه شناسی:     زمین شناسی مهندسی: ۱           زمین شناسی اقتصادی:۱    زمین شناسی زیست محیطی:۲

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی، ژئوشیمی،  زمین شناسی زیست محیطی

زمین شیمی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲     رسوب شناسی و پتولوژی سنگ های رسوبی:۱    آب‌های زیر زمینی:   زمین شناسی ایران:۱         ژئوشیمی:۲    سنگ شناسی:۱     زمین شناسی اقتصادی:۲    زمین شناسی زیست محیطی:۱

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی،  ژئوشیمی

سنجش از دور زمین شناختی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی: ۲    رسوب شناسی و پتولوژی سنگ های رسوبی:۱     زمین شناسی ایران:۲      سنگ شناسی:۲       زمین شناسی مهندسی: ۱        زمین شناسی ساختاری:۱   :    زمین شناسی زیست محیطی:۱

مهم‌ترین درس:زبان عمومی و تخصصی، سنگ شناسی

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه