ضرایب مجموعه مطالعات جهان در کنکور کارشناسی ارشد

طراحی
مجموعه مطالعات جهان زیر مجموعه گروه علوم انسانی می باشد. این مجموعه دارای رشته‌های تحصیلی متنوعی در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد که ضرایب مختلفی را به خود اختصاص داده اند. گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه مطالعات جهان شامل مطالعات کشورهای آلمانی زبان،  مطالعات آمریکای لاتین،  مطالعات بریتانیا،  مطالعات روسیه،  مطالعات فرانسه،  مطالعات شبه قاره هند،  مطالعات آمریکای شمالی،  مطالعات ژاپن، مطالعات فلسطین،  مطالعات مصر،  مطالعات عراق،  مطالعات جنوب آفریقا می باشد.

مطالعات کشورهای آلمانی زبان

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴ 
زبان آلمانی و تاریخ و فرهنگ آلمان:۴

مهم‌ترین درس: اهمیت یکسان

مطالعات آمریکای لاتین

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان اسپانیایی و تاریخ و فرهنگ آمریکای لاتین: ۴

مهم‌ترین درس: اهمیت یکسان

مطالعات بریتانیا

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان انگلیسی:۲           تاریخ و فرهنگ بریتانیا:۴

مهم‌ترین درس:مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها، تاریخ و فرهنگ بریتانیا

مطالعات روسیه

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان روسی و تاریخ و فرهنگ روسی:۴

مهم‌ترین درس:اهمیت یکسان

مطالعات فرانسه

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان فرانسه و تاریخ و فرهگ فرانسه: ۴

مهم‌ترین درس:اهمیت یکسان

مطالعات شبه قاره هند

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان انگلیسی:۲       تاریخ و فرهنگ هند:۲

مهم‌ترین درس:مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها

مطالعات آمریکای شمالی

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان انگلیسی:۲           تاریخ و فرهنگ اریکای شمالی:۲

مهم‌ترین درس:مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها

مطالعات ژاپن

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان انگلیسی:۴      زبان ژاپنی و تاریخ و فرهنگ ژاپن:۴

مهم‌ترین درس: اهمیت یکسان

مطالعات فلسطین

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان عربی:۲      تاریخ و فرهنگ فلسطین:۲
مهم‌ترین درس:مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها

مطالعات مصر

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان عربی:۲                     تاریخ و فرهنگ مصر:۲

مهم‌ترین درس:مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها

مطالعات عراق

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان عربی:۲         تاریخ و فرهنگ عربی:۲

مهم‌ترین درس:مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها

مطالعات جنوب آفریقا

ضرایب:

مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها(مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی):۴
زبان انگلیسی:۲    تاریخ و فرهنگ جنوب آفریقا:۲

مهم‌ترین درس:مجموعه دروس مشترک کلیه گرایش ها


دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه