آمزوزش یادگیری شمارش و اعداد زوج فرد برای کودکان

طراحی

 در این ویدیو کودک شما با استفاده از وسایل ساده شروع به شمارش اعداد کرده و می تواند با کشیدن دست خود از میان شمارنده ها تشخیص دهد عدد مورد نظر زوج بوده یا فرد هست.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه