ضرایب مجموعه زیست شناسی گیاهی برای کنکور کارشناسی ارشد

طراحی
مجموعه زیست شناسی دریا زیر مجموعه گروه علوم پایه می باشد. این مجموعه تحصیلی دارای گرایش هایی چون فیزیولوژی، سیستماتیک و بوم شناسی، سلولی و تکوینی می باشد.
ضرایب دروس هر یکی از رشته‌های مجموعه با یک دیگر متفاوت است. این ضرایب را ادامه برای شما عنوان می کنیم.

فیزیولوژی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲            مجموعه زیست شناسی(گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و ملکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل ):۳    فیزیولوژی جانوری: ۴  جانور شناسی:۲   تکوین جانوری:۲

مهم‌ترین درس: فیزیولوژی جانوری

سیستماتیک و بوم شناسی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲            مجموعه زیست شناسی(گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و ملکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل ): ۳   فیزیولوژی جانوری:۲   جانور شناسی:۴      تکوین جانوری:۲

مهم‌ترین درس: جانور شناسی

سلولی و تکوینی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲            مجموعه زیست شناسی(گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و ملکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل ):۳    فیزیولوژی جانوری:۲   جانور شناسی:۲     تکوین جانوری:۴

مهم‌ترین درس: تکوین جانوری

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه