آموزش ساعت به کودکان همراه با ساخت کاردستی

طراحی

بازی و کاردستی بهترین راه برای آموزش کودکان می باشد. با استفاده از کاردستی زیر به کودکان ساعت را آموزش دهید.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه