ضرایب علوم و مهندسی آب در کنکور کارشناسی ارشد

طراحی
مجموعه علوم و مهندسی آب زیر مجموعه گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. این مجموعه دارای ۵ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. این گرایش ها شامل آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، منابع آب، هوشناسی کشاورزی، مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب می باشد.

آبیاری و زهکشی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ریاضیات:۲   هیدرولیک و هیدرولیک انهار:۲        رابطه آب و خاک و گیاه:۳       سیستم‌های آبیاری:۳    مهندسی زهکشی:۰    هیدرولوژی:    مکانیک خاک:۰   ساختمان‌های انتقال و توزیع آب:۰    هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیر زمینی:۰   آمار و احتمالات:۰    مدیریت منابع آب:۰     دروس تخصصی هواشناسی:۰
مهم‌ترین درس: رابطه آب و خاک و گیاه، سیستم‌های آبیاری

سازه های آبی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ریاضیات:۲   هیدرولیک و هیدرولیک انهار:۳    رابطه آب و خاک و گیاه:  سیستم‌های آبیاری:۰    مهندسی زهکشی:۰    هیدرولوژی:۲    مکانیک خاک:۲   ساختمان‌های انتقال و توزیع آب:۳    هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیر زمینی:۰   آمار و احتمالات:۰    مدیریت منابع آب:۰     دروس تخصصی هواشناسی:۰

مهم‌ترین درس: هیدرولیک و هیدرولیک انهار، ساختمان‌های انتقال و توزیع آب

منابع آب

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ریاضیات:۲   هیدرولیک و هیدرولیک انهار:۲  رابطه آب و خاک و گیاه:۰  سیستم‌های آبیاری:۰    مهندسی زهکشی:۰    هیدرولوژی:۰    مکانیک خاک:۰   ساختمان‌های انتقال و توزیع آب:۰    هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیر زمینی:۳   آمار و احتمالات:۲    مدیریت منابع آب:۳     دروس تخصصی هواشناسی:۰

مهم‌ترین درس: هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیر زمینی،  مدیریت منابع آب

هواشناسی کشاورزی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ریاضیات:۲   هیدرولیک و هیدرولیک انهار:۰  رابطه آب و خاک و گیاه:۰  سیستم‌های آبیاری:۰    مهندسی زهکشی:۰    هیدرولوژی:۲    مکانیک خاک:۰   ساختمان‌های انتقال و توزیع آب:۰    هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیر زمینی:۰     آمار و احتمالات:۳    مدیریت منابع آب:۰     دروس تخصصی هواشناسی:۵

مهم‌ترین درس:  دروس تخصصی هواشناسی

مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب 

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    ریاضیات:۲     هیدرولیک و هیدرولیک انهار:۲       رابطه آب و خاک و گیاه:۰  سیستم‌های آبیاری:۰    مهندسی زهکشی:۰    هیدرولوژی:۰    مکانیک خاک:۰   ساختمان‌های انتقال و توزیع آب:۰    هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیر زمینی:۳   آمار و احتمالات:۲    مدیریت منابع آب:۳     دروس تخصصی هواشناسی:۰

مهم‌ترین درس: هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیر زمینی، مدیریت منابع آب

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه