معرفی رشته علوم دامی

طراحی
رشته علوم دامی یکی از زیرمجموعه های گروه فنی و مهندسی می باشد. این رشته تحصیلی به مسائل پیرامون دام و دامپروری می پردازد. در‌واقع می‌توان گفت رشته علوم دامی زیرمجموعه ای از مهندسی کشاورزی است که با پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام در ارتباط می باشد.

مهارت های رشته علوم دامی:

متخصصین این رشته با دام در ارتباط می باشند،بنابراین باید ارتباط خوبی با حیوانات داشته باشید. از طرفی به طبیعت نیز باید علاقه داشته باشید.شما برای احداث یا کار در محیط های دامپروری ممکن است به اطراف شهر بروید، پس باید توانایی کار در مناطق اطراف شهر را داشته باشید.

دروس رشته علوم دامی:

معارف اسلامی، اخلاق و تربیت اسلامی، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، تاریخ اسلام، تون اسلامی و آموزش های زبان عربی، زبان خارجی، تربیت بدنی از جمله دروس عمومی و ریاضیات عمومی، گیاهشناسی ۱، شیمی آلی، شیمی آلی، میکروبیولوژی عمومی، آشنایی با کامپیوتر از جمله دروس پایه می باشد.
دروس اصلی و تخصصصی این رشته شامل هوا و اقلیم شناسی،اقتصاد کشاورزی، زراعت عمومی، مدیریت و حسابداری، اکولوژی مرتع و نباتات علوفه ای، اصول تغذیه دام، خوراک و خوراک دادن، جیره نویسی دام، بهداشت دام و طیور، اصول ژنتیک دام و طیور، اصلاح دام، تشریح و فیزیولوژی دام، پرورش گاو شیری، پرورش گوسفند، رفتارشناسی حیوانات اهلی، عوامل محیطی و تنش، فرآوری تولیدات دام و طیور، طرح آزمایش های دامپروری می باشد.

بازارکار رشته علوم دامی:

شما می‌توانید هم در مراکز مختلف مشغول به کار شوید و هم خودتان کارآفرین شوید. وزارت کشاورزری، جهاد کشاوریزی … از جمله مراکز دولتی برای این رشته می باشد. انسان همواره به مواد غذایی نیاز د ارد و بخش اعظمی از نیاز های وی رامواد پروتئینی تأمین می کند. پس هموارع شغل شما نیازمورد توجه خواهد بود.

گرایش کارشناسی ارشد:

شما در ۵ گرایش می‌توانید در مقطع کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل به پردازید. گرایش های کارشناسی ارشد علوم دامی شامل ژنتیک و اصلاح دام و طیور، فیزیولوژی دام و طیور،تغذیه دام، تغذیه طیور، زنبور عسل می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید

خبرنامه